Quỹ Tài Trợ Tham Dự Viên DH6 (Hạn chót nộp đơn tài trợ là 31 tháng 5)

Quỹ tài trợ tham dự viên DH6 sẽ giúp các bạn trang trải một phần hoặc toàn bộ chi phí tham dự Đại Hội.  Lên Đường sẽ xem xét và quyết định số tiền tài trợ dựa trên nhu cầu và tình trạng tài chính của mỗi tham dự viên. Vì quỹ tài trợ có giới hạn, Ban Tổ Chức khuyến khích các tham dự viên nên ghi danh và nợp đơn xin tài trợ càng sớm càng tốt.

BTC sẽ thông báo danh sách người nhận được quỹ tài trợ và hồi âm trước ngày 15 tháng 6, 2011.  Tham dự viên cần phải ghi danh và đóng lệ phí trước thời hạn ghi danh.  Số tiền tài trở sẽ được hoàn trả cho tham dự viên tại Đại Hội 6.  
 
Các tham dự viên cần hội đủ những điều kiện dưới đây:
  • Ghi danh tham dự DH6 và nộp đơn tài trước ngày 31 tháng 5, 2011
  • Chứng minh nhu cầu tài chính
Điều kiện:  tất cả tham dự viên DH6 đều có thể nợp đơn xin quỹ tài trợ.   
 
Ban Tổ Chức sẽ thông báo danh sách người nhận được quỹ tài trợ và hồi âm trước ngày 15 tháng 6, 2011.  Tham dự viên cần phải ghi danh và đóng lệ phí trước thời hạn ghi danh.  Số tiền tài trở sẽ được hoàn trả cho tham dự viên tại Đại Hội 6.