Hình ảnh của các đại hội kỳ trước
Video của các đại hội kỳ trước

Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 3
Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 4
Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 5

Tài Liệu về Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 6